• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://twitter.com/rumelibalkanfed

                      
RUMELİ BALKAN DERNEKLERİ FEDERASYONU

Tüzük

 
RUMELİ  BALKAN DERNEKLERİ FEDERASYONU

TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Esaslar

Kuruluş ve Gaye

Madde 1

Kurumun adı, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’dur. Kurumun merkezi: İstanbul, Haseki Sultan Mah. Millet Cad. Adasaray Apatmanı No: 53 Daire.10 Kat:5 Fındıkzade-Fatih-İstanbul’dur.

Madde 2

Federasyon’un amacı ve çalışma konuları:

Federasyonumuz, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Dış Politikası ve gözettiği kurallara uygun olarak; Balkan Türkleri  ve Balkanlarda yaşayan soydaşlarımız arasında sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim, sanat, turizm, hukuki araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve bununla ilgili sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Çalışma Konuları;

-Geçmiş yüzyıllardan günümüze kadar Balkanlarda Türk ve Müslümanlara uygulanan mübadele, sürgün, katliam, soykırım, asimilasyon politikaları ve savaşlar nedeniyle anayurda göç etmek zorunda bırakılan insanlarımızın, aziz hatıralarını, kültür ve geleneklerini yaşatmak,

-Kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi çalışmaları düzenlemek,

-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar yayınlamak, çalışmalarını duyurmak için üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 
-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için gerekli izinlerin alınarak, federasyonların kurabileceği tesisler kurmak, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyon, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

-İmkan olduğu ve Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde Şair, Yazar, Halk Ozanı, Şarkıcı, Besteci, Ressam gibi Kültür İnsanları ile sporcu Eser ve Yayınlarını desteklemek ve teşvik etmektir.
 
-İmkan olduğu ve Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde İhtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak, özürlü insanlarımıza her türlü araç, gereç yardımı yapılması için çalışmak.

-İş insanları, sanatçı, sporcu vs. gibi topluma mal olmuş kişilerle kurulacak dialog ve toplumsal hizmetlere katkılarıyla sinerji yaratmak.

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu, özetle Rumeli Balkan coğrafyasından anavatan Türkiye’ye göç etmiş insanlar tarafından kurulan unvanında Rumeli – Balkan, Trakya ve coğrafi yerleşim alanlarının ismini taşıyan dernekler tarafından; ulusal ve uluslararası alanda işbirliği yapmak sivil toplum inisiyatif oluşturmak, toplum ve ülke menfaatlerinin ön planda tutulduğu faaliyetlerde bulunmak amacıyla;

a) Kısaca bundan sonra Federasyon olarak tanımlanacak olan Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu ülke içinde kendi amacına benzer faaliyetlerde bulunan diğer derneklerle ve üst kuruluşları ile işbirliği içinde olacaktır.

 
b) Ülkemizin balkanlara ve orada yaşayan soydaş ile akraba topluluklarına ilişkin sivil politikalarının oluşmasına katkı sağlanacaktır.

c) Aynı amaçla Rumeli – Balkan, Trakyalı hemşehrilerimiz tarafından yurtdışında kurulmuş sivil toplum kuruluşları ve onların irtibatlı olduğu üst kuruluşlar ile ilişkiler kurulması

d) Derneklerin milli menfaatler yararına yapacakları çalışmaların üst kuruluş olarak yönlendirilmesinin ve gerçekleştirilmesinin sağlanması

e) Balkan coğrafyasına yönelik akademik çalışmaların planlanması ve verim alınabilmesi yönünde tedbirler alınması ile Balkanlara yönelik stratejik araştırma enstitülerinin kurulması, çalıştırılması, bilimsel kurulların oluşturulması ve yüksek öğrenim kurumları ile işbirliğine gidilmesi.

f) Rumeli – Balkan, Trakyalı hemşehrilerimiz tarafından kurulan tüm dernekler ile vakıfların çalışmalarının izlenmesi, katkı sağlanması ve bu çalışmalardan verim alınması yönünde çaba gösterilmesi,

g) Ülke içinde, Balkan ülkelerinde ve yurtdışında federasyon amaçları yönünde çalışmak üzere temsilcilikler açılması, yurtdışında ve özellikle Balkan ülkelerinde sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliğine gidilmesi,

h) Benzer gayelerle kurulmuş Rumeli – Balkan federasyonları ile üst kuruluşlar oluşturmak ve diğer sivil inisiyatife ilişkin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde olmak,görev almak,değişik faaliyet ve organizasyonlar gerçekleştirmek ve bu tür çalışmalara katılmak,

ı) Faaliyet alanlarında bülten, broşür, dergi, kitap, gazete ve neşriyatta bulunmak, radyo ve televizyon yayınları gerçekleştirmek, programları yapmak.
 
i) Amacına uygun hizmet edebilmek için gayrimenkul kiralamak, satın almak ve mevzuata uygun bir şekilde işletmek

KURUCU DERNEKLER:

1- Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

2- İstanbul Trakyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği

3- Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği

4- Kütahya Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
 
5- Esenler Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği

6- Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği

7- Eyüp Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

8- Gebze Darıca Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

9- Pirlepeliler Kültür ve Dayanışma Derneği

10- Dünya Rumeliler Birleşim Derneği

11- Altaylardan Tunaya Göçmenler Derneği

12- 500 Evler Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği

13- Tokat Niksar Rumeliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği

14- Türkeli Yardımlaşma Derneği

15- Bulgaristan Türkleri Deliorman Kültür Derneği tarafından kurulmuştur.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik

Madde 3

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunun asil ve fahri üye olmak üzere iki türlü üyelik şekli vardır.

Madde 4

Asil Üye

Federasyon tüzüğünün 2. Maddesinde sayılan amaç ve çalışma konularını benimseyip buna katkı sağlayacak Rumeli ve Balkan kökenli vatandaşlarımız tarafından kurulmuş dernekler katılma şartlarını yerine getirmek kaydıyla federasyona asil olarak üye olabilirler
 
 
Madde 5

Fahri Üye

Federasyonun kuruluş ve amaçlarını benimsemiş yurt içinde Balkan ülkelerinde ve dünya sathında kurulu dernek ve benzeri sivil toplum kuruluşları federasyon genel kurulu kararı ile federasyon fahri üyeliğine seçilebilirler Fahri üyeliğe seçilmek için yönetim kurulu kararı ile birlikte genel kurul yeter sayısının beşte birinin teklifi gereklidir. Fahri üyeler ile temsilcilerinin federasyon organlarına seçme ve seçilme hakları yoktur.

Madde 6

Asil üyeliğe kabul

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonuna katılmak isteyen dernekler; genel kurul kararı almak ve bu kararla birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak üyelik talep başvurusunda bulunmak zorundadırlar. Katılım talebi Federasyon Yönetim Kurulu tarafından en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye dernek bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 
Madde 7

Üyelikten çıkma ve çıkarılma

Federasyon amacına aykırı faaliyette bulunan dernekler ile mali hükümlülüklerini yerine getirmeyen dernekler yönetim kurulunun kararı genel kurulun onayı ile federasyon üyeliğinden çıkarılırlar. Federasyon üyeliğinden çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır. Asil üye derneklerin federasyondan çıkma hakları konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.
 
Madde 8

Üyelerin hakları

Federasyon asil üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye derneğin genel kurulda 10 oy hakkı vardır. Üye dernekler (kuruluş dönemi hariç: her kurucu asil üye dernek ilk genel kurulda yönetim kurulunun belirleyeceği 10 delege ile genel kurula katılır) genel kurullarında belirleyeceği 10 delege ile federasyon genel kuruluna katılırlar. Üyelerin federasyona karşı mali yükümlülükleri eşittir.
 
 
Madde 9

Federasyondan ayrılan veya çıkarılan derneklerin federasyona yapmış oldukları mali katkılar hiçbir şekilde geri verilmez ve bu durumda olanlar her hangi bir hak talebinde bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Federasyon Organları

Madde 10

Federasyonun organları

1-Genel Kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetleme Kurulu,
4-Disiplin Kurulu,
5-Temsilciler Kurulu,

Madde 11

Genel Kurul

Genel Kurul, federasyonun asil üyelerinden kuruludur. Federasyona üye dernekler genel kurulda kendi genel kurullarında belirledikleri 10 delege ile temsil edilirler. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Bir delege başka bir delege adına vekaleten de olsa oy kullanamaz, üye dernekler delege isimlerini bir liste halinde federasyona genel kurul tarihinden en az 30 gün önce resmi tebligat usulleri çerçevesinde bildirmek zorundadır. Federasyon Genel Kuruluna delege olarak katılan kişinin temsil ettiği derneği ile ilişkisinin sona ermesi yada disiplin cezası almış olması delegelik hakkını sona erdirir. Bu durumun belgelenmesi gereklidir. Tüzüğün bu maddesini ihlal edenler genel kurula katılamazlar. Fahri üyelerin temsilcileri, genel kurula, oy hakkına sahip olmamak kaydıyla katılabilirler.

Madde 12

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul, üç yılda bir Kasım ayında toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı dışında genel kurul yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyona üye derneklerin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. 

 
Madde 13

Çağrı usulü

Genel kurulda oy hakkına sahip üye derneklerin delege listeleri yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Genel Kurula katılacak delegeler en az 15 gün önceden günü saati yeri gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantı çağrısı yapılır. Bu çağrı üzerine yapılan ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bu çağrıda belirtilir. İki toplantı arasındaki zaman aralığı bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle üye derneklere tebliğ edilerek ve ilk ilanın yapıldığı gazetede ikinci bir ilanla duyurulur. Bu geri bırakma süresi 60 günü aşamaz ve genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 14

Toplantı yeri

Federasyon merkezinin bulunduğu İstanbul ili ve merkez adresi Genel kurulun yapılacağı yerdir. İstanbul ilinden başka bir yerde genel kurul toplantısı yapılamaz.

Madde 15

Toplantı yeter sayısı.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan asil dernek delegelerinin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Madde 16

Toplantının yapılış usulü ve Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Federasyon Genel Kurul toplantıları, ilanda bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısında imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 14. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan yardımcısı ve iki katip üye divana seçilir. Genel kurulun yönetimi divan başkanına ve divana aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
 
 
Madde 17

Toplantıda görüşülecek konular

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 18

Genel Kurulun görev ve yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Federasyon organlarının seçilmesi,

2. Federasyon tüzük değişikliğine kara verilmesi,(Tüzük değişikliği yönetim kurulunun teklifi ya da genel kurul yeter sayısının beşte ikisinin teklifi üzerine gündeme alınabilir.)

3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Federasyon için gerekli taşınmaz malların kiralanması, satın alınması konusunda karar alınması,

6. Federasyona katılacak veya ayrılacak üyeler hakkında görüşme açılması,

7. Federasyonun feshedilmesi,

8. Mevzuatta ve Federasyon tüzüğünde Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Madde 19

Genel Kurulda oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Tüzük değişikliği için gerekli nisap delege toplam sayısının 2/3 tür. Diğer hususlarda geçerli oyların yarıdan bir fazlası ile karar alınır.
 
Madde 20

Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu 41 asil üye, 41 yedek üye olarak genel kurul tarafından üç yıllık süre için açık veya gizli oyla seçilir. Seçim şekline divan kurulu karar verir. Üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu üyeleri:

-Federasyona üye dernek başkanları yönetim kurulunun fahri üyesidir.

 Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2- Federasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapmak ve gelecek döneme ait, bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Federasyon tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak Yönetim Kurulu 1 Genel Başkan, 4 Başkan Vekili, 10 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Sayman Veznedar ve 23 Müşavir üye ile faaliyette bulunur. Yönetim Kurulu bu vazife taksimini seçimlerden müteakip yapacağı ilk toplantıda açık veya gizli oyla yapar. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa federasyon merkezinde önceden kararlaştıracağı belli gün ve saatte çağırısız olarak üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur. Fahri üyelerin karara katılma hakları yoktur.

4- Konfederasyon kurulması yönünde karar, Federasyon genel kurulu tarafından alınır ve müracaatta bu genel kurul kararı örneği ekte sunulur.

5- Federasyona katılım koşullarını yerine getirerek üyelik müracaatında bulunan derneklerin katılım kararlarını onaylamak.

6- Federasyona gayrimenkul alımı, satımı, kiraya verilmesi,emtia alımı ve satımı, borçlanılması,genel merkezin taşınması kararını vermek,

7- Federasyonun aidat miktarının arttırılması veya düşürülmesi kararını vermek.
 
Madde 21

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

 
Madde 22

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından üç yıllık bir süre için asil üyeler arasından yedi asil ve yedi yedek üyenin gizli oyla seçilmesi ile oluşur. Denetlemeye katılmayan üye çekilmiş sayılır ve yerine Genel Kurulda yedeğe alınan üyelerden en çok oy alan üye alınarak keyfiyet bir kararla
Yönetim Kuruluna ve bir yazı ile vazifeye çağırılmak suretiyle üyeye bildirilir.

Görevleri:

a) Kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar.

b) Bu kurul denetleme görevini yasa ve federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

c) Yönetim Kurulunun çalışmalarını gelir gider masraflarını inceler tüzük ve mevzuat dışı göreceği hususlar hakkında yönetim kurulunu uyarır.

d) Denetlemeleri sonucu hazırladığı raporları genel kuruluna sunar.

e) Denetim görevini altı ayı geçmeyen sürelerle yapar ya kendiliğinden yada yönetim kurulu veya asil üyelerin çağrısı üzerine toplanır.
 
Madde 23

Disiplin Kurulu

Disiplin kurulu dokuz asil dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulunun sevk ettiği dosyaları ilgili kanun, tüzük, tebliğ ve yönetmelikler çerçevesinde inceler. Gereği için genel kurula sunar.

Madde 24

Federasyonun İç Denetimi

Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir.

 
Madde 25

Temsilciler Kurulu

Temsilciler Kurulu, Yönetim Kurulu ve üye dernekler tarafından kendi genel kurullarında seçilmek sureti ile federasyona bildirilen ikişer temsilcinin katılımından oluşur. Her üç ayda bir toplanır. Bu toplantı zamanı bir önceki toplantıda belirlenir. Mücbir sebepler dışında bu toplantı ertelenemez. Yönetim Kurulu başkanı toplantıya başkanlık eder, Temsilciler meclisinde görüşülecek konular üzerine alınan kararlar istişari mahiyette olup uygulamak konusunda karar yönetim kuruluna aittir. Temsilciler kurulunda alınan kararlar uygulanmadığı takdirde uygulanmama nedenleri konusunda yönetim kurulu temsilciler kurulunda ve genel kurulda bilgi vermek zorundadır. Gündemi yönetim kurulu belirler. Ancak her temsilci gündeme usule uygun yapacağı teklifle maddeler ekletebilir. Temsilcilerin usulüne uygun olarak seçilmedikleri ve toplantı öncesinde yönetim kuruluna ismen bildirilmedikleri takdirde toplantıya katılma hakları yoktur. Temsilciler kurulu milli menfaatlere ve Balkanlara ilişkin her türlü konuyu ve federasyon çalışmalarını görüşmek ve değerlendirmek üzere toplanır.

Madde 26

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gelirler ve Giderler

Madde 27

Federasyonun gelirleri

1- Yıllık üye aidatı

2- Federasyonun muhtelif faaliyetlerinden elde edilen gelirler
 
3- Bağışlar ve yardımlar
 
 
 
Madde 28

Yıllık aidat miktarı

Federasyon üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat miktarı belirleme yetkisi yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

Madde 29

Defter ve kayıtlar

Federasyon aşağıdaki yazılı defterleri tutar:

1. Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numarasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve yönetim kurulu üyelerince imzalanır.

2. Üye kayıt defteri: Federasyona giren derneklerin kimlikleri ve federasyona giriş tarihleri bu deftere yazılır.

3. Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakları çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. Demirbaş defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5. İşletme hesabı defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6. Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Bu maddede sayılan ve federasyonca tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Madde 30

Federasyonun borçlanma usulü

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
 
Madde 31

Gelir ve giderlerde usul

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Madde 32

Tüzük değişikliği

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan dernek delege ve üyelerinin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının  iki katından az olamaz.

Federasyon tüzüğünde değişiklik teklifi üye derneklerden katılanların en az onda biri tarafından teklif edilebilir. İlk genel kurulda görüşülmeye açılarak üye derneklerin 2/3 ‘ünün oyunu alması ile değişiklik kabul edilir. Dernekleri adına genel kurula katılmış olan delegeler ferden tüzük değişikliği teklifinde bulunma hakkına sahip değildir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Fesih ve Tasfiye

Madde 33

Federasyonun feshi genel olarak Medeni kanun hükümlerine tabidir. Şu kadar ki Federasyonun kendi kendine feshe karar verebilmesi için işbu tüzüğe göre toplanacak Genel Kurul üyelerinin 2/3 lüzumu şarttır. Feshe karar verilmesi için yine katılanların üçte ikisinin kararı aranır. Fesihten sonra genel kurul tarafından teşkil edilecek tasviye heyeti federasyonun menkul ve gayrimenkullerini ilgili makamların denetimleri altında paraya tavil edilerek yönetim kurulunca kabul edilmiş borçlar varsa ödendikten sonra bakiyesi yine genel kurulca tespit edilecek hayır müesseselerine bırakılır. Federasyonun borcu yoksa paraya çevirmeye ihtiyaç yoktur.
 
Madde 34

Federasyon tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda yürürlükte bulunan dernekler yasası ve ilgili yasalardaki hükümler uygulanır.
 
 
Kurucular:

1- Özcan PEHLİVANOĞLU 

2- Süheyl ÇOBANOĞLU
 
3- Necmettin SÖNMEZ 
 
4- Yüksel PEKTEZEL
 
5- Sabahattin BORA 
 
6- Yusuf SAVAŞ 
 
7- Prof.Dr.Hayati DURMAZ 
 
8- Rafet ULUTÜRK 
 
9- Alptekin CEVHERLİ 
 
10- Fatih ALKIŞ
 
 11- Enver ERDOĞAN
 
 12- Bahadır KAPTAN
 
 13- Osman BÖLÜKBAŞI 
 
14- Ekrem BEŞKARDEŞ 
 
15- Raşit ŞENBAŞ 
 
16- Besim SADIKER
 
 17- Recep AKAN 
 
18- Rıdvan DÜŞOVA
 
19- Hasan YENİCİLER
 
20- İzzet Caner KÜÇÜKGENÇOĞLU 
 
21- Ahmet AYDIN 
 
22- Rıfat YAKUPOĞLU 
 
23- Mehmet ER 
 
24-Rasim ULUSOY 
 
25- Mukadder KAŞELER 
 
26- Eyüp UÇAK
 
27- Süleyman UÇAK 
 
28- Osman GÜREL
 
29- Dr.Fatih ÖÇLÜ 
 
30- Ömer GAZİLER 
 
31- Hüsnü BERSE 
 
32- Yüksel MUMCUĞLULLARI 
 
33- İdris KAHRAMAN
 
34- Ekrem UYGUR 
 
35- Sabri YILMAZ 
 
36- Hikmet UĞURLU 
 
37- Servet ASARTEPE 
 
38- Ahmet KAŞ 
 
39- Harun ASARTEPE 
 
40- Prof.Dr. Cahit BABUNAl
 
41- Dr. Necati ÇETİNGÖZ 
 
42- Şevket ŞENGÜL
 
43- İsmail İŞCAN 
 
44- Ahmet ÖZTÜRK 
 
45- Sebahattin ACELE